:-S tmn2 ku agk malae sdkt brkrang kyak ny .......